قصه های پند آموز کلیله و دمنه بعد از سالها کتاب کلیله و دمنه با شکل و شمایلی جدید توسط جناب آقای ممحسن محمدی منش بازگردانی و بازنویسی شد و انتشارات هنارس این کتاب را با بهترین دستگاه های چاپ به صورت چهار رنگ و در قطع رقعی به چاپ رساند. سری جدید کتاهابهای پندآموز، کاملا آموزشی محور و بر اساس متدهای نوین آموزشی نگارش و طراحی شده اند. از نکات مهم این سری کتابها این است که داستانها بر اساس نظرات دقیق گروه رواشناسی کودک تالیف و مسابقه های رشد مهارت و خلاقیت در درون داستانها قرار گرفته شدند

فروشنده هنارس
 • رده سنی ب
 • تعداد جلد 1
 • موضوع مجموعه قصه های پند آموز کهن
 • ناشر هنارس
 • نویسنده محسن محمدی منش
 • تعداد صفحه 256
 • قطع رقعی
 • نوع صحافی جلد سخت

محصولات مشابه

در حال بارگذاری ...

نقد و بررسی اجمالی

متـون ‌کهـــن ‌فارســـي ‌مملـو‌از‌داستـــان‌ها ‌و‌حکایـت‌هایـي‌ اسـت ‌که  جذابیـّـت‌ و ‌زیبایـــي‌هاي ‌خـاص ‌خـود ‌را‌ دارد. ‌قصـه‌هایـي،‌ سـاخته‌ و‌ پرداختــه‌ ذهــن ‌پویــا ‌و ‌خــلاق‌ نویســندگاني ‌کــه ‌ســرد ‌و‌گــرم‌ روزگار را ‌چشـیده ‌و‌حاصـل‌ اندیشـه‌ها‌‌ و‌اندوخته‌هـاي‌ خـود‌ را، ‌در ‌قالبـي‌ زیبـا‌ و‌ پندآمـوز‌ بـه‌ مخاطـب ‌ارائـه ‌مي‌دهنـد. ‌کتـاب‌هایـي ‌کـه در‌ هـر ‌ورق‌آن،‌ پند‌هــا‌ و‌ حکمت‌هایــي ‌نهفتــه‌ اســت ‌کــه‌ هــر‌ کــدام ‌آن‌ مي‌توانــد،‌ چراغــي‌ فـرا‌روي‌ مـا‌ در‌طـول‌ زندگـی‌‌ باشـد. در ‌ایــن‌ دریــــاي‌ بیکــــران،‌ کتــاب‌ کلیلــه‌و‌دمنــه‌ ارزش ‌و ‌جایـــگاه‌ ویـژه‌ای ‌دارد.‌ کتابـي ‌کـه‌ بازیــگران‌ قصـــه‌هاي‌ آن‌ حیواناتـی‌ هسـتند‌ کـه‌ بـه‌ زبـان ‌آدمـي ‌سـخن‌ مي‌گوینـد ‌و ‌کردارهـاي ‌زشـت ‌و‌ زیبـاي ‌انسـاني‌ را‌ نمایـش ‌مي‌دهنـد‌ و ‌در ‌ایـن ‌رهگـــذر‌ آن‌ کـه ‌بد ‌اسـت،‌ بـه‌ کیفر‌ اعمالـــش‌
مي‌رســد‌ و‌ آنکــه ‌خــوب ‌اســت،‌ مــزد ‌نیکــــي‌هایش‌ را ‌مي‌گیــرد. در ‌ایـن ‌میـان‌ کـودکان ‌بـه ‌دلیـل ‌ذهـن‌ خـلاق‌ و ‌خیال‌پـردازي‌ کـه‌ دارنـد،‌ از ‌ایـن‌ ّ قصه‌هـا‌ لـذت ‌بـرده ‌و‌ بـه‌ خوبـی ‌از‌ شـخصیت‌های‌ داسـتانهایش، ‌الگوبـرداری ‌می‌کننـد.
امیــد‌ اســت‌ کتــاب‌ حاضــر‌ رضایــت ‌خواننــدگان ‌محتــرم‌ را‌جلــب ‌نمــوده ‌و ‌مــورد ‌‌توجــه‌‌ ایشــان‌ قــرار‌ گیــرد

ادامه مطلب

مشخصات فنی

مشخصات کتاب

 • نوع صحافی
  جلد سخت
 • قطع
  رقعی
 • تعداد صفحه
  256
 • نویسنده
  محسن محمدی منش
 • ناشر
  هنارس
 • موضوع
  مجموعه قصه های پند آموز کهن
 • تعداد جلد
  1
 • رده سنی
  ب
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

بازگشت به بالا